Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

30.05.2024

Oświadczenia majątkowe

Formularze oświadczeń majątkowych

Wzory dokumentów na podstawie których sporządzane są oświadczenia majątkowe.

Oświadczenia majątkowe składane Marszałkowi Województwa Mazowieckiego powinny być wypełnione tylko i wyłącznie komputerowo.

Dopuszcza się złożenie przez osobę zobowiązaną korekty lub sprostowania do oświadczenia majątkowego w formie odrębnego dokumentu, np. odpowiedniego formularza oświadczenia z dopiskiem „sprostowanie oświadczenia z dnia ....” lub „korekta oświadczenia z dnia ...”.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: tel. (22) 59 79 663, e-mail: iod@mazovia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe:
  1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO), w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) i z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399) tj. składania oświadczeń majątkowych;
  2. na podstawie art. 27c ustawy o samorządzie województwa, dane osobowe, przekazywane są do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe, urzędów skarbowych;
  3. informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości;
  4. jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publiczne;
  5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
  6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo:​
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia oświadczenia majątkowego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 23.07.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 23.07.2021 07:38

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 18.10.2021 11:24

Liczba wyświetleń: 9717

Data opublikowania: 23.07.2021 07:38

Powrót na początek strony